Projenin Amaç ve Hedefleri

         Bu projedeki amaçlarımızdan biri uydu tümleşik bilişsel radyo ağlarında (UTBRA) içerik-merkezli işleyişi ve içerik dağıtımını incelemektir. İçerikten kastımız öncelikle çoklu ortamdır (multimedya). Bu hibrit yapıda bilişsel yöntemlerin nasıl kullanılırsa içerik dağıtımının enerji, servis kalitesi gibi metrikler için başarıya ulaşılacağının incelenmesi hedeflenmektedir.  Bu doğrultuda hibrit yapıdaki bilişsel radyo ağlarında içerik modellenmesi üzerine çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. İçeriğin popülerliği ve diğer özelliklerinin gerçekçi bir modele oturtulması, modelin davranışlarının incelenmesi ve gerekli parametre değişimlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca farklı kalitede içerikleri sistemimizde inceleyebilmek için katmanlı içerik modeli geliştirilmesi planlanmaktadır. Burada yukarda geliştirdiğimiz modelin üzerine bir model inşa edilecektir. Enerji verimi ve deneyim kalitesini geliştirmek için sisteme bakarken bu modelden faydalanılacaktır.   
 
         İçerik modellenmesi dışında, hibrit ağımızda servis kalitesini göz önünde bulundurarak kaynak ataması üzerine yoğunlaşılacaktır. Katmanlı içerik modelimiz bu kısma entegre edilecek ve çözüm yöntemleri aranacaktır. Servis kalitesi kullanıcı için önemli bir değerlendirme elemanı olduğu için temel amaçlarımızdan biri kaliteyi yüksek tutmak olacaktır. Kaliteyi yüksek tutmak için gereksiz enerji sarfiyatından da kaçınmak gerekir. Çünkü enerji önemli ve kısıtlı bir kaynaktır. 
 
         Bilişsel radyo ağlarında ayrıca cihazdan cihaza iletişim yönteminden faydalanılacaktır. Buradaki amaç enerji verimliliğini arttırmak ve veri iletim kapasitesini yükseltmektir. Cihazdan cihaza iletişimde uydu ile bütünleşik bilişsel ağlar için içerik bulma ve iletişim kanalı oluşturma yöntemlerinin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini incelemeyi amaçlanmaktadır. Bu sırada enerji modeli oluşturmak ve bunu incelemek gerekmektedir. Bu da proje çalışmaları kapsamında yapılacaktır.
 
         Enerji konusunda önbellek kullanımı da özellikle içerik(veya bilgi)-merkezli ağlarda çok önemli bir yere sahiptir. Hibrit ağımızda bilişsel radyoyu kullanırken enerji harcamamızı makul seviyelerde tutmak için önbelleklemeyi akıllıca yapmak gerekmektedir. Önbellekleme probleminde geliştirdiğimiz katmanlı içerik modelini kullanılacaktır. Önbellekleme problemini optimal olarak çözmeyi amaçlamaktayız. Eğer matematiksel olarak karmaşası yüksek olursa buluşsal yöntem (ler) belirlenmelidir. Ağırlıklı olarak benzetim çalışması yapılacaktır.
         Bu çalışmada uygulama katmanında yapılacak benzetimlerle çoklu ortam duraksız iletim (streaming) üzerinde önbellekleme etkisi modellenecek ve bilgi merkezli ağlardaki çoklu ortam duraksız iletimi için enerji verimliliğine sahip ve deneyim kalitesini maksimum yapacak önbellekleme algoritması geliştirilecektir. Bilgi merkezli ağlarda çoklu ortam duraksız iletiminde deneyim kalitesi artırılması amacıyla içeriğin popülerlik ve bölümlenmesi modellenecek, yine deneyim kalitesi artırılması amacaıyla kaynak atama algoritması gerçeklenecektir. Bilgi merkezli ağlar için enerji verimli ve deneyim kalitesini maksimize eden katmanlı içerik modeli geliştirilecek ve benzetim sonuçlarına göre çoklu ortam duraksız iletim için katmanlı içerik modeli uyarlanacaktır.Hem bilgi merkezli ağlara hem de çoklu ortam duraksız iletim algoritmalarına uygun verimli bir veri isimlendirme algoritması geliştirilecektir. En son olarak yukarıdaki farklı özellikleri göz önüne alan algoritmalar birleştirilerek bilgi merkezli ağlar için birçok metrik değerini optimum hale getiren bir çoklu ortam duraksız iletim algoritması geliştirilmiş olacaktır.